Ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς Καθηγητής Γρηγόριος Χονδροκούκης, ως εκπρόσωπος του Πρύτανη Καθηγητή Άγγελου Κότιου και ο Πρόεδρος της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας, κος Άρης Αποστόλου, συνοδευόμενος από τον Αντιπρόεδρο κ. Κωνσταντίνο Γαλανάκη, υπέγραψαν Πρωτόκολλο Συνεργασίας.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας λαμβάνει υπόψη τα αναπτυξιακά οράματα της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, και στοχεύει στην ενίσχυση της έρευνας και της ανάπτυξης, στην εκπαιδευτική ενίσχυση και στη βελτίωση της θέσης και των δυο φορέων σε ελληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα δυο μέρη συμφώνησαν ότι το επόμενο διάστημα θα αναπτυχθούν δράσεις στα ανωτέρω πεδία, ενώ βασικός κορμός θα είναι η ανταλλαγή ιδεών και γνώσεων για δραστηριότητες σχετικές με τη διοίκηση και τα οικονομικά του χώρου των Προμηθειών Υγείας, με στόχο την από κοινού αναγνώριση πεδίων συνεργασίας.
Με βάση τη συνεργασία για ανάπτυξη εκπαιδευτικών δράσεων θα γίνει προσπάθεια για κοινό σχεδιασμό για την κατάρτιση ενός πλάνου ή προτάσεων εκπαιδευτικών δράσεων με στόχο την επιμόρφωση και την δια βίου μάθηση των εργαζομένων της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας και των φορέων που υποστηρίζει, καθώς και την υλοποίηση τους. Επιπρόσθετα συζητήθηκε η υλοποίηση ενός σχεδίου για ανάπτυξη Πρακτικής Άσκησης στις υπηρεσίες της ΕΚΑΠΥ στα αντικείμενα των εκπαιδευτικών πεδίων του Πανεπιστήμιου Πειραιώς.