Παρουσίαση του Πανεπιστημίου Πειραιώς στο περιοδικό «Επιχειρώ» της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων από τον Καθηγητή Γρηγόριο Χονδροκούκη, Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης & Διευθυντή ΠΜΣ στη «Βιομηχανική Διοίκηση και Τεχνολογία»

Διασύνδεση της γνώσης με την αγορά εργασίας
Παροχή εξειδικευμένης και στοχευμένης επιστημονικής εκπαίδευσης

Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον με συνθήκες υψηλού ανταγωνισμού και υπό τις παρούσες οικονομικές προκλήσεις της Ελληνικής οικονομίας, η παροχή εξειδικευμένης επιστημονικής εκπαίδευσης που συνδυάζει διοικητικές, τεχνολογικές, και θετικές επιστήμες, με σκοπό την κατάρτιση νέων επιστημόνων και στελεχών που θα συμβάλουν στην ανταγωνιστικότητα, είναι πλέον επιτακτική ανάγκη.
Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς έχει σκοπό την εκπαίδευση, μόρφωση και ανάδειξη στελεχών με έμφαση στις εφαρμογές των νέων τεχνολογιών. Στόχος του είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με τη γνώση της επιστημονικής μεθοδολογίας που απαιτείται για την ανάλυση, τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την οργάνωση κατάλληλων συστημάτων, με σκοπό την αποτελεσματική αντιμετώπιση των πολύπλοκων προβλημάτων τα οποία ανακύπτουν από τις αλληλεξαρτήσεις μεταξύ ανθρώπινου παράγοντα, πρώτων υλών ή υλικών, μέσων παραγωγής και σύγχρονης τεχνολογίας στη λειτουργία της παραγωγής.
Τα γνωστικά αντικείμενα του Ιδρύματος εστιάζουν στους βασικούς τομείς της Ελληνικής Οικονομίας, όπως η Ναυτιλία, ο Τουρισμός, η Βιομηχανία, η Ενέργεια, οι Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Υπηρεσίες, οι Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών, καθώς και σε γνώσεις και δεξιότητες σε τομείς όπως η Διοίκηση Επιχειρήσεων, η Οικονομική Ανάλυση, η Στατιστική, οι Διεθνείς Σχέσεις κ.ά.
Σ’ ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, σε μια κρίσιμη εποχή, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς υλοποιεί ένα φιλόδοξο σχέδιο εδραίωσής του και στον ερευνητικό τομέα (πέραν των ποιοτικών σπουδών και της οργάνωσής του), μέσα από ένα πλέγμα πρωτοβουλιών:
• Προώθηση της ανάπτυξης Νέων διεθνών συμφωνιών για την ένταξή μας σε διεθνή δίκτυα επιστημονικής συνεργασίας και κινητικότητας – Προωθούμε και ενισχύουμε περισσότερες από 200 ενεργές συμφωνίες και πρωτόκολλα συνεργασίας
• Διασύνδεση με τον κόσμο της παραγωγής – Προωθώντας την αποτελεσματική διασύνδεση με την αγορά εργασίας για τους φοιτητές και αποφοίτους μας
• Λειτουργικότερη ένταξή στην τοπική κοινωνία και οικονομία, προωθώντας αποτελεσματικές συνεργασίες με την πόλη του Πειραιά και την ευρύτερη λειτουργική περιοχή της Νότιο-Δυτικής Αττικής
• Διάχυση της έρευνας και της γνώσης στην κοινωνία, ενισχύοντας τις εσωτερικές μας δομές για την αποτελεσματικότερη διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνας, με την παράλληλη ίδρυση σύγχρονων και ευέλικτων δομών διαμεσολάβησης και προώθησης της καινοτομίας
• Ανάπτυξη συνεργασιών για τη δημιουργία «μικτών» ερευνητικών δομών και υποδομών με τη συμμετοχή των ερευνητών μας (π.χ. spin-offs, clusters, incubators, science parks, startup hubs κ.α.) – Ενδεικτικά αναφέρουμε τη συνεργασία μας με τον Δήμο και φορείς του Πειραιά στην από κοινού ανάπτυξη και προώθηση της έρευνας και επιχειρηματικής καινοτομίας στον τομέα της Γαλάζιας Οικονομίας και της Ναυτιλίας

Η συνεισφορά στην ανάπτυξη του ερευνητικού οικοσυστήματος της χώρας

• Πάνω από 57 εκ ευρώ το ύψος των πόρων που διαχειρίστηκε ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου μας τα τελευταία χρόνια

 • Σταθερή αύξηση ετησίως των ερευνητικών πόρων από ανταγωνιστικά προγράμματα (ευρωπαϊκά και άλλα)

• Συνεχής διεκδίκηση πόρων από εθνικούς, Ενωσιακούς και διεθνείς πόρους, επιτυγχάνοντας την αύξηση και την ενίσχυση των δεικτών απορρόφησης ευρωπαϊκών και εθνικών κονδυλίων που συνδέονται με ανταγωνιστικά προγράμματα (συμμετοχή σε περισσότερα από 30 ενεργά έργα HORIZON, Interreg, Erasmus PLUS)

• Διαρκής ανάπτυξη και αναβάθμιση των 59 ερευνητικών εργαστηρίων που λειτουργούν και δραστηριοποιούνται στα 10 τμήματα του ιδρύματός μας

• Περισσότερα από 198 ενεργά ερευνητικά έργα που απασχολούν περισσότερους από 550 ερευνητές και επιστημονικούς συνεργάτες και μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου μας.

Η παρουσίαση του Πανεπιστημίου στο «Επιχειρώ»