Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά με την οργανωτική υποστήριξη του ΣΕΦΑ (Σύλλογος Εκπαιδευτικών Φροντιστών Αττικής) και την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Πειραιά διοργάνωσε Ημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού με θέμα «Επιλέγω Σπουδές και Επάγγελμα» την Κυριακή 12 Μαΐου, στην αίθουσα Κίμωνος Ράλλη του Πειραϊκού Συνδέσμου, με σκοπό τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.

Προσκεκλημένος ομιλητής ήταν ο Δρ Κωνσταντίνος Κότιος, Διδάκτορα Α.Π.Θ., Σύμβουλος Σταδιοδρομίας της εταιρείας EMPLOY και συγγραφέας της σειράς οδηγών Σπουδών ΕΠΙΛΕΓΩ
Ο Δρ Κότιος ενημέρωσε τους μαθητές και τους γονείς για όλες τις νέες αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στο σύστημα εισαγωγής, για τα νέα δεδομένα αναφορικά με τις Πανελλήνιες Εξετάσεις αλλά και τη νέα κατανομή των σχολών στα 4 επιστημονικά πεδία, βοηθώντας στην έξυπνη επιλογή ομάδας προσανατολισμού.
Επίσης, ανέλυσε τις σχολές και τα επαγγελματικά δικαιώματα των τμημάτων του μηχανογραφικού, έλυσε απορίες σε ειδικά δεδομένα όπως Ειδικές Κατηγορίες Υποψηφίων, Μετεγγραφές, Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, Μηχανογραφικό Κύπρου κ.ά.
Συζητήθηκαν οι σύγχρονες τάσεις της αγοράς εργασίας και τα επαγγέλματα του μέλλοντος και παρουσιάστηκαν καινοτόμες ειδικότητες και εξειδικεύσεις.
Ακολουθήσαν θεματικές συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης (Πολυτεχνείο, Ιατρική, Νομική, Ψυχολογία, Οικονομικά, Πληροφορική, Στρατιωτικά κ.α.) με τη συμμετοχή Πανεπιστημιακών καθηγητών και στελεχών της αγοράς εργασίας.
Ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ. Ιωάννης Βουτσινάς, τόνισε στο χαιρετισμό του, ότι η ημερίδα ήταν μια προσφορά του Επιμελητηρίου στα πλαίσια της ανταποδοτικότητας των υπηρεσιών προς τα μέλη του. Την ημερίδα τίμησε με την παρουσία του ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης, απευθύνοντας σύντομο χαιρετισμό. Επίσης χαιρετισμούς απηύθυναν: ο Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιά κ. Γρηγόριος Χονδροκούκης, ο Πρόεδρος Συλλόγου Εκπαιδευτών Φροντιστών Αττικής κ. Σπυρίδων Δαμιανός, η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Β’θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πειραιά κα Δέσποινα Αρβανίτου και ο Πρόεδρος Τμήματος Υπηρεσιών του Ε.Ε.Π. κ. Γεώργιος Χασιακής, ο οποίος είχε ορισθεί υπεύθυνος της ημερίδας από το Δ.Σ.

Παρουσίαση του Πανεπιστημίου Πειραιώς από τον Αντιπρύτανη κ. Γρηγόρη Χονδροκούκη

gregΤμήμα Οικονομικής Επιστήμης

Σκοπός του Τμήματος είναι η σπουδή και έρευνα της Οικονομικής Επιστήμης και ειδικότερα η παροχή θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης σε όλο το φάσμα του γνωστικού πεδίου της επιστήμης αυτής. Ο κορμός των οικονομικών μαθημάτων που διδάσκονται στο τμήμα συμπληρώνεται με τη διδασκαλία μαθημάτων γενικότερης μόρφωσης (νομικά, τεχνολογία κ.ά.), αλλά και μαθημάτων στήριξης, όπως τα μαθηματικά, η στατιστική και γενικότερα οι ποσοτικές μέθοδοι. Στο πρόγραμμα μαθημάτων υπάρχουν κατευθύνσεις τόσο θεωρητικών όσο και πρακτικών επαγγελματικών επιδιώξεων.
Το πρόγραμμα σπουδών αποσκοπεί στη μετάδοση γνώσεων, στην καλλιέργεια του επιστημονικού προβληματισμού των φοιτητών και στον προσανατολισμό τους στις επιστημονικές μεθόδους εργασίας και έρευνας.
Η διδασκαλία συνοδεύεται από φροντιστηριακές ασκήσεις, σεμινάρια, εργασίες των φοιτητών και συζητήσεις μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας.
Το τετραετές Προπτυχιακό Πρόγραμμα αποτελείται από πλήθος μαθημάτων, βασικά μαθήματα κορμού και σύγχρονα μαθήματα επιλογής, που παρέχουν τόσο θεωρητική όσο και εμπειρική γνώση, απαραίτητη για την κατανόηση σύνθετων οικονομικών καταστάσεων. Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα στους φοιτητές μας να μεταβούν σε αντίστοιχα Τμήματα Πανεπιστημίων του εξωτερικού, μέσω Erasmus -προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών- και να αποκτήσουν μια γεύση επαγγελματικής εμπειρίας από καταξιωμένες εταιρίες στον χώρο, μέσω Πρακτικής Άσκησης.

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Στόχος του Τμήματος είναι η παροχή θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης σε θέματα που αφορούν τη διοίκηση επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Στα πλαίσια του γενικότερου αυτού στόχου, το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος στηρίζεται σε ένα σύστημα γνώσεων και μεθόδων, που προάγει επιστημονικά τους φοιτητές, τους εξοικειώνει με τη ζωή και τη δράση των επιχειρήσεων και διευρύνει τους επαγγελματικούς τους προσανατολισμούς. Οργανωτικά το πρόγραμμα περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό μαθημάτων που καλύπτουν τις περιοχές της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής , της Διοίκησης Παραγωγής , του Μάρκετινγκ , της Διοίκησης Προσωπικού , της Διαχείρισης Περιβάλλοντος, κ.ά. Το Τμήμα, παρακολουθώντας τη δυναμική των εξελίξεων στην οικονομία και τεχνολογία και διατηρώντας την αναγκαία ευελιξία, έχει τη δυνατότητα προσαρμογών που προετοιμάζουν διοικητικά στελέχη, ικανά για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος απευθύνεται στους φοιτητές που επιθυμούν να αναδειχθούν σε ανώτερα και ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών.
Αποστολή του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι:1.η προώθηση της αριστείας στην εκπαίδευση και η αξιοποίηση της γνώσης, με στόχο τη διάπλαση επι-στημόνων διοίκησης με αξίες,2.η ανάπτυξη και η υποστήριξη της έρευνας, που συμβάλλει στην αντιμετώπιση των σύγχρονων οικονο-μικών, κοινωνικών και επιχειρηματικών προκλήσεων, καθώς καιστην ανάπτυξη της καινοτομίας στη διοίκηση επιχειρήσεων,3.η διαμόρφωση επιστημόνων ικανών να αντιλαμβάνονται τις προκλήσεις του επιχειρηματικού περιβάλ-λοντος και να συμβάλλουν στην πρόοδο της επιχειρηματικότητας,4.η ανάπτυξη διοικητικών στελεχών, με οργανωτικές, συμβουλευτικές, επικοινωνιακές και κοινωνικές δεξιότητες, που είναι σε θέση να αναδειχθούν σε ανώτερα και ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων και ορ-γανισμών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, 5.η διάπλαση μελλοντικών ηγετών, ικανών να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ευρύτερη οικονο-μική και κοινωνική ζωή της χώρας ή της διεθνούς κοινότητας, 6.η προαγωγή της επαγγελματικής εξειδίκευσης και κατάρτισης, μέσω ευέλικτων, σύντομων προγραμ-μάτων δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης (είτε δια ζώσης, είτε εξ ’αποστάσεως),7.η προαγωγή της εξωστρέφειας και της συνεργασίας με ακαδημαϊκούς, ερευνητικούς, κοινωνικούς και άλλους φορείς, για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της κοινωνίας.
Με γνώμονα το γενικό στόχο του Τμήματος, το πρόγραμμα σπουδών επιδιώκει:
Να μεταδώσει τις γνώσεις των αρχών, των θεωριών και των προβλημάτων της διοίκησης των οικονομικών μονάδων στα πλαίσια μιας ευρείας πανεπιστημιακής μόρφωσης.
Να μυήσει στις μεθόδους και τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τη λήψη σωστών διοικητικών αποφάσεων.
Να μεταδώσει την τέχνη της αποτελεσματικής διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων για την επίτευξη των παραγωγικών στόχων.
Να διδάξει τη μεθοδολογία της επιστημονικής μελέτης, έρευνας και ανάλυσης πολύπλοκων διοικητικών προβλημάτων.
Να υπογραμμίσει στους φοιτητές την κοινωνική διάσταση κάθε διοικητικού προβλήματος και απόφασης.
Να προετοιμάσει κατάλληλα τους φοιτητές εκείνους που φιλοδοξούν να προχωρήσουν σε μεταπτυχιακά επίπεδα σπουδών, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Το ακαδημαϊκό πρόγραμμα του Τμήματος, όπως έχει ανανεωθεί, προσφέρει δυνατότητα σπουδών στα ευρωπαϊκά θέματα, τις διεθνείς σχέσεις, τις στρατηγικές σπουδές, την παγκόσμια διακυβέρνηση, τη διεθνή πολιτική, τη διπλωματία, τη διευθέτηση διεθνών διενέξεων και μεσολάβηση, το διεθνές δίκαιο, το διεθνές εμπόριο, τη διεθνή και ευρωπαϊκή νομισματική πολιτική και θεσμούς, τη μελέτη των διεθνών χρηματαγορών, το ευρωπαϊκό δίκαιο, τις ευρωπαϊκές πολιτικές, τα μεγάλα παγκόσμια πολιτικά και οικονομικά προβλήματα, τη μελέτη περιοχών του κόσμου, τα εσωτερικά πολιτικά συστήματα και την εξωτερική πολιτική χωρών, τις αναπτυξιακές πτυχές της διεθνούς οικονομίας, τα διεθνή θέματα περιβάλλοντος, τη διεθνή οικονομική, τη διοίκηση διεθνών επιχειρήσεων και οργανισμών, τις νέες τεχνολογίες.
Το ακαδημαϊκό προφίλ του Τμήματος είναι εμφανώς διεπιστημονικό. Στηρίζεται δε ισόρροπα στις τρεις βασικές συνιστώσες του: ήτοι στις διεθνείς σχέσεις-διεθνή πολιτική, στη διεθνή οικονομική και στις ευρωπαϊκές σπουδές. Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών πέρα από το διεπιστημονικό χαρακτήρα των μαθημάτων προσφέρει τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων παρεμφερών ακαδημαϊκών Τμημάτων του ίδιου Πανεπιστημίου. Ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα στη διάρκεια των σπουδών του να διδαχθεί μαθήματα από όλες αυτές τις επιστημονικές προσεγγίσεις και να αποκτήσει το απαραίτητο επιστημονικό υπόβαθρο που θα του είναι χρήσιμο και αναγκαίο να διαγωνισθεί στην αγορά εργασίας.
Ως προς τις δυνατότητες απασχόλησης μετά την αποφοίτηση, οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να αναζητούν απασχόληση σε Διεθνείς Οργανισμούς, στην ελληνική διπλωματική υπηρεσία, σε άλλες Κρατικές Υπηρεσίες, σε ΔΕΚΟ, σε έντυπα και ηλεκτρονικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Δημόσιες Σχέσεις, σε Τομείς Διεθνών Σχέσεων παραγωγικών φορέων, σε Ερευνητικά Κέντρα, σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, σε Διδασκαλία, σε διοίκηση διεθνών επιχειρήσεων, σε επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς εισαγωγών – εξαγωγών, σε διαχείριση ευρωπαϊκών ερευνητικών και άλλων αναπτυξιακών προγραμμάτων, σε διεθνή γραφεία συμβούλων, σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε άλλες χώρες, σε επενδυτικούς και χρηματοοικονομικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις, σε διεθνείς νομικές υπηρεσίες, σε θέσεις αναλυτών της διεθνούς πολιτικής, σε θέσεις πολιτικών αναλύσεων και σφυγμομετρήσεων, σε τομείς διεθνούς μάρκετινγκ.

Τμήμα Τουριστικών Σπουδών

Το Τμήμα Τουριστικών Σπουδών έχει ως βασικό σκοπό να καλύπτει τις ανάγκες του ευρύτατου πεδίου του Τουρισμού, με στελέχη ανώτατης πανεπιστημιακής εκπαίδευσης που θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για μια εξαίρετη σταδιοδρομία σε μεσαίες, ανώτερες και ανώτατες θέσεις σε όλους τους κλάδους της Τουριστικής Βιομηχανίας, αλλά και σε όλους τους φορείς τουριστικών ενδιαφερόντων που δρουν σε μάκρο-επίπεδο, που ασχολούνται δηλαδή με την ανάπτυξη και την πολιτική στον Τουρισμό σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
Οι απόφοιτοι του Τμήματος θα πρέπει να καλύπτουν, ιδίως, την ανάγκη για στελέχη πανεπιστημιακού επιπέδου των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων Τουρισμού, όπως για παράδειγμα τα ξενοδοχεία, τα ταξιδιωτικά πρακτορεία, οι επιχειρήσεις ειδικών και εναλλακτικών μορφών Τουρισμού κ.λπ. Επίσης οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου Τμήματος θα κληθούν να καλύψουν θέματα διαχείρισης και πολιτικής της τουριστικής ανάπτυξης, όπως, για παράδειγμα, οι αναπτυξιακοί και ερευνητικοί φορείς οι σχετικοί με τον Τουρισμό και οι οργανώσεις σχεδιασμού και διαχείρισης του Τουρισμού.
Το Τμήμα Τουριστικών Σπουδών σκοπεύει να «παράγει» αποφοίτους που θα γίνουν μάνατζερς με δυνατότητα κατανοήσεως του τρόπου με τον οποίο θα κεφαλαιοποιούν τις ευκαιρίες, θα επιλύουν προβλήματα και θα αντιμετωπίζουν δυσκολίες, θα διαχειρίζονται τις λειτουργίες, θα εμπορεύονται τις υπηρεσίες και τις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων τις οποίες θα διαχειρίζονται και θα αναπτύσσουν εξαιρετικές σχέσεις με το προσωπικό των επιχειρήσεων ή των οργανισμών όπου θα απασχολούνται.
Η ανταγωνιστικότητα της Τουριστικής Βιομηχανίας περνά μέσα από την ποιότητά της και η ποιότητα αυτή περνά μέσα από την ποιότητα της εκπαίδευσης για τα στελέχη του Τουρισμού. Είναι επομένως ανάγκη να δημιουργήσουμε ανταγωνιστικά συστήματα τουριστικής εκπαίδευσης και να δοθεί έμφαση σε θέματα ποιότητας και αποτελεσματικότητας. Το Τμήμα Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς προσφέρει ένα ανταγωνιστικό, ποιοτικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, ανταποκρινόμενο στο σύγχρονο, δυναμικό και γεμάτο προκλήσεις κλάδο του Τουρισμού.

 

Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών

Το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών είναι ένα από τα εννέα (9) αυτοδύναμα Τμήματα και ιστορικά το 4ο αρχαιότερο Τμήμα του Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΦΕΚ 166/16.6.1989). Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών μπορούν να σταδιοδρομήσουν πρωτίστως ως στελέχη σε επιχειρήσεις της θαλάσσιας βιομηχανίας, όπως αυτές των θαλασσίων μεταφορών, των λιμενικών επιχειρήσεων καθώς και επιχειρήσεων της ναυτιλιακής συστάδας -cluster-, αλλά και σε ιδιωτικούς, κρατικούς και διεθνείς οργανισμούς στο χώρο των λοιπών επιχειρήσεων των συνδυασμένων μεταφορών, των παράκτιων και θαλάσσιων βιομηχανιών, καθώς και στον τομέα της εκπαίδευσης λόγω ειδικών μαθημάτων στο Πρόγραμμα Σπουδών. Το Τμήμα ανέπτυξε από την αρχή διεπιστημονικές προσεγγίσεις στα θέματα που αφορούν στις θαλάσσιες μεταφορές, από την άποψη της προστασίας του περιβάλλοντος, της ασφάλειας της ζωής και της ιδιοκτησίας καθώς και από αυτή της συνολικής ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας, σε όλο το φάσμα της θαλάσσιας οικονομίας.
Σκοπός του Τμήματος είναι:
• Να παρέχει στους φοιτητές την επιστημονική θεωρητική γνώση καθώς και την πρακτική κατάρτιση για να σταδιοδρομήσουν σαν διοικητικά και οικονομικά στελέχη στο χώρο της Ναυτιλίας και των Μεταφορών.
• Να εντοπίσει τα υφιστάμενα προβλήματα και να αναπτύξει την έρευνα στο χώρο των θαλάσσιων μεταφορών με εκτεταμένα, πολύμορφα και διεπιστημονικά ερευνητικά προγράμματα.
• Να αναπτύξει τη διεθνή συνεργασία με άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού (Ευρώπης, Αμερικής και Ασίας) εκμεταλλευόμενο τη μοναδική διεθνή δικτύωση της ελληνικής ναυτιλίας που αποτελεί τον κατεξοχήν κλάδο της ελληνικής οικονομίας με διεθνικό προσανατολισμό.
Επίσης το Τμήμα, ανέπτυξε από την αρχή, με την καθοδήγηση του ιδρυτή του αείμνηστου καθηγητή Βασίλη Ν. Μεταξά, σημαντικό ενδιαφέρον στη Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, τη Ναυτική Τεχνολογία, την Ωκεανογραφία καθώς και τη διαμόρφωση διεθνούς και εθνικού νομικού πλαισίου για τη ναυτιλία και τη θάλασσα.

Tμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης & Tεχνολογίας

Tο Tμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης & Tεχνολογίας έχει σκοπό την εκπαίδευση, μόρφωση και ανάδειξη στελεχών στην επιστήμη της Διοίκησης της Παραγωγής, με έμφαση στις εφαρμογές των νέων τεχνολογιών στα συστήματα παραγωγής. Στόχος του Tμήματος, με το σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών, είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με τη γνώση της επιστημονικής μεθοδολογίας που απαιτείται για την ανάλυση, το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την οργάνωση κατάλληλων συστημάτων, με σκοπό την αποτελεσματική αντιμετώπιση των πολύπλοκων προβλημάτων τα οποία ανακύπτουν από τις αλληλεξαρτήσεις ανθρώπινου παράγοντα, πρώτων υλών ή υλικών, μέσων παραγωγής και σύγχρονης τεχνολογίας στη λειτουργία της παραγωγής.
Προς το σκοπό αυτόν, το πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθήματα υποδομής που αναφέρονται στις βασικές ενότητες των Φυσικών, μαθηματικών και Kοινωνικο-οικονομικών Eπιστημών, καθώς και μαθήματα προσανατολισμένα προς τα κύρια γνωστικά αντικείμενα της ειδικότητας, εξασφαλίζοντας τη θεμελιώδη εξάσκηση και τα μέσα για τη μελέτη φαινομένων, συστημάτων και τεχνολογίας που αντιμετωπίζει η σύγχρονη παραγωγή. Eπιπλέον εισάγει την πρόσθετη και σημαντική διάσταση του ανθρώπινου παράγοντα, τις δραστηριότητές του, τη συμπεριφορά και τη δημιουργικότητά του.
Tο πρόγραμμα του Tμήματος απευθύνεται στους φοιτητές, οι οποίοι επιθυμούν να αναδειχθούν σε στελέχη ιδιωτικών και δημοσίων παραγωγικών μονάδων και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της παραγωγής προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών.

Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
Το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής δημιουργήθηκε το 1989 με το Π.Δ. 377.
Είναι το μοναδικό Πανεπιστημιακό Τμήμα στην Ελλάδα με αποκλειστικό αντικείμενο τη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική και φιλοδοξεί να παραμείνει πρωτοπόρο στη διδασκαλία της θεωρίας και των σύγχρονων εφαρμογών των σχετικών γνωστικών αντικειμένων.
Οι σπουδές στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής συνδυάζουν την θεωρία με τη πράξη, εξασκούν την κριτική ικανότητα, ενθαρρύνουν την άμιλλα και τη συνεργασία.
Πέραν της από καθ’ έδραν διδασκαλίας, οι διδακτικές μέθοδοι περιλαμβάνουν:
• την παρακολούθηση των διεθνών χρηματοοικονομικών εξελίξεων σε πραγματικό χρόνο και τη συγγραφή σχετικών αναλύσεων
• τη συλλογή πραγματικών στοιχείων από βάσεις δεδομένων και ανάλυσή τους με Η/Υ
• αναλύσεις πραγματικών καταστάσεων (case studies), κυρίως από το Harvard Business School
• προσομοιώσεις επενδυτικών αποφάσεων
• παρουσιάσεις φοιτητών
• διαλέξεις από κορυφαία στελέχη επιχειρήσεων και χρηματοοικονομικών οργανισμών
Τα προγράμματα σπουδών, προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό, είναι εφάμιλλα των κορυφαίων πανεπιστημίων του κόσμου. Επιπλέον, αναθεωρούνται συχνά ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες συνθήκες του δυναμικού και ταχύτατα μεταβαλλόμενου τομέα της χρηματοοικονομικής και τραπεζικής, όπου συνεχώς δημιουργούνται καινούρια προϊόντα και αναδύονται νέοι «παίκτες» ενώ άλλοτε κραταιοί «παίκτες» εξαφανίζονται.
Οι πρωτοποριακές μέθοδοι διδασκαλίας, τα σύγχρονα προγράμματα σπουδών, η διαρκής αλληλεπίδραση μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων, η συνεχής επαφή με τον «κόσμο της αγοράς» και η εξαιρετική ερευνητική υποδομή του Τμήματος καλλιεργούν γόνιμο έδαφος για την εκπαίδευση των φοιτητών.
Από τη διαρκή αλληλεπίδραση μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων αναδεικνύονται οι φοιτητές με τη θέληση και την πειθαρχία για μεταπτυχιακές σπουδές σε κορυφαία του κόσμου πανεπιστήμια. Οι καθηγητές του Τμήματος τους παρέχουν κάθε δυνατή υποστήριξη και καθοδήγηση στην προσπάθεια να ανταπεξέλθουν στον διεθνή ανταγωνισμό για να γίνουν δεκτοί σε αυτά τα πανεπιστήμια.

Τμήμα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης
Το Τμήμα δημιουργήθηκε και λειτούργησε για πρώτη φορά με την ονομασία «Τμήμα Στατιστικής» το Ακαδημαϊκό έτος 1977-78 στο πλαίσιο της Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς (Υπ. Απόφ. 96792/21-9-77, Φ.Ε.Κ. 984Β/8-10-77). Με το Νόμο Πλαίσιο για τα Α.Ε.Ι. και από το Ακαδημαϊκό έτος 1984-85 (Ν.Δ. 1268/82 και Π.Δ. 43/1984) λειτούργησε ως ανεξάρτητο Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης.
Το Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης είναι το μοναδικό με δύο κατευθύνσεις, Στατιστικής και Ασφαλιστικής, οι οποίες αποδεικνύονται ιδιαιτέρως χρήσιμες στη σημερινή εποχή, στο βαθμό που παρακολουθούν τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, καθώς παρέχουν περισσότερες δυνατότητες για επαγγελματική απορρόφηση, βασική προτεραιότητα σε περιόδους οικονομικής κρίσης και παρατεινόμενης ανεργίας των νέων. Σε αυτήν την κατεύθυνση εξάλλου βοηθούν και τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος, τα ο-ποία αντιστοιχούν στις δύο κατευθύνσεις σπουδών και συνιστούν ένα επιπλέον εφόδιο για επαγγελ-ματική αποκατάσταση και επιτυχή σταδιοδρομία, τόσο στην Ελλάδα όσο και στον διεθνή χώρο, παρέχοντας επιστημονική εξειδίκευση υψηλού επιπέδου. Σκοπός του Τμήματος είναι η δημιουργία ενός υψηλής στάθμης επιστημονικού δυναμικού, καταρτισμένου άρτια τόσο σε ακαδημαϊκό επίπεδο όσο και σε πρακτικές δεξιότητες, προκειμένου να καλλιεργεί ατομικές κλίσεις και ενδιαφέροντα αλλά και μέσα από την ακαδημαϊκή και επαγγελματική ανέλιξη των αποφοίτων του να συνεισφέρει στη βελτίωση των δυσχερών οικονομικών συνθηκών που αντιμετωπίζει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού μεταξύ άλλων, προχωρήσαμε στην αναμόρφωση του υπάρχοντος προγράμματος σπουδών, το οποίο τίθεται σταδιακά σε λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 2017-18, κατά τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις και να καλύπτει όλο το φάσμα των σύγχρονων επιστημονικών απαιτήσεων που σχετίζονται με τους ολοένα αναπτυσσόμενους και επαγγελματικά ελκυστικούς κλάδους της Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης. Με τη συνεργασία και τη βοήθεια όλων, ακαδημαϊκού, διοικητικού προσωπικού και φοιτητών και εντείνοντας από κοινού τις προσπάθειές μας μπορούμε να επιτύχουμε την περαιτέρω σωστή λειτουργία, την αναβάθμιση των σπουδών και την εξωστρέφεια του Τμήματός μας, ώστε αυτό να συνεχίσει τη λαμπρή του πορεία και την αξιόλογη συνεισφορά του στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και γενικότερα στην Ανώτατη Εκπαίδευση της χώρας μας.

 

Τμήμα Πληροφορικής

Tο Τμήμα Πληροφορικής δέχεται φοιτητές/τριες από την πρακτική και την τεχνολογική κατεύθυνση και έχει ως αντικείμενο τόσο τη θεωρητική όσο και την εφηρμοσμένη Πληροφορική. Έτσι το πρόγραμμα σπουδών του καλύπτει, σύμφωνα με τις μεταβαλλόμενες ακαδημαϊκές και παραγωγικές ανάγκες, τις νέες κατευθύνσεις και εξελίξεις της Πληροφορικής. Οι σπουδές διαρκούν οκτώ εξάμηνα και οι φοιτητές/τριες έχουν τη δυνατότητα από το τρίτο εξάμηνο να παρακολουθούν και κατ΄ επιλογήν μαθήματα. Από το πέμπτο εξάμηνο, οι φοιτητές επιλέγουν μία από τις τρεις κατευθύνσεις σπουδών: Τεχνολογία Λογισμικού και Ευφυή Συστήματα, Διαδικτυακά και Υπολογιστικά Συστήματα και Πληροφοριακά Συστήματα.
Παράλληλα με τη θεωρητική υποδομή του προγράμματος, δίδεται ιδιαίτερη έμφαση και στην πρακτική εξάσκηση των φοιτητών/τριών στα Εργαστήρια Πληροφορικής του Τμήματος, ενώ όλοι οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στο Internet. Eπίσης με την συμμετοχή τους στην πρακτική άσκηση οι φοιτητές επεκτείνουν τις γνώσεις τους και αποκτούν πολύτιμη εμπειρία σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς. Μέσω της κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου, οι φοιτητές/τριες του Τμήματος μπορούν να συμβουλεύονται ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες μέσα από το Διαδίκτυο.
Το Τμήμα επίσης συμμετέχει στο διαπανεπιστημιακό-διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας-Πληροφορική Υγείας», ενώ παρέχεται επίσης και πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος.

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς ιδρύθηκε το 1999 και καλύπτει δύο σημαντικούς κλάδους της Ψηφιακής Οικονομίας και της Κοινωνίας της Γνώσης:
• τον κλάδο των Δικτυοκεντρικών Συστημάτων και Υπηρεσιών
• τον κλάδο των Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων
Η μετάβαση στην Κοινωνία της Πληροφορίας και της Γνώσης απαιτεί την ανάδειξη εξειδικευμένων επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην ανάπτυξη, υλοποίηση και διαχείριση συστημάτων σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας.
Στη βάση αυτή έχει σχεδιαστεί το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, σύμφωνα με το οποίο λειτουργούν οι παρακάτω κατευθύνσεις σπουδών:
• Κατεύθυνση «Τηλεπικοινωνίες & Δίκτυα» (Τ&Δ)
• Κατεύθυνση «Συστήματα Λογισμικού & Δεδομένων» (ΣΛΔ)
• Κατεύθυνση «Υπολογιστικές Υποδομές & Υπηρεσίες» (ΥΥΥ)
• Οριζόντια Κατεύθυνση «Ασφάλεια» (ΑΣΦ)
Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων προσφέρει τετραετές Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών το οποίο αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) και απονέμει, με την επιτυχή ολοκλήρωσή του, Πτυχίο στα "Ψηφιακά Συστήματα".

 

 

karieraposter