Στις 25 Νοεμβρίου με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, που λαμβάνεται με μυστική́ ψηφοφορία και πλειοψηφία ενδέκατων (11/11), εξελέγη Πρύτανης ο Καθηγητής Μιχάλης Σφακιανάκης.

Στο προτεινόμενο σχέδιο ανάπτυξης του Πανεπιστημίου που παρουσίασε χαρακτήρισε μονόδρομο για την επιτυχία τη σύνθεση, που θα υποστηρίζεται και θα ενισχύεται από ένα ασφαλές περιβάλλον για όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας. Σύνθεση απόψεων, γνωμών, ιδεών, συνέργειες αλλά και εποικοδομητικές αντιπαραθέσεις με ήθος και σεβασμό και αξιοποίηση όλων των μελών του Πανεπιστημίου και συλλογικό πνεύμα χωρίς αποκλεισμούς.
Ένα Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα πρέπει να διαθέτει ισχυρή και διακριτή ταυτότητα και αυτό επιτυγχάνεται με τη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας στην εκπαίδευση και της ακαδημαϊκής αριστείας, την έντονη και πολυδιάστατη ερευνητική δραστηριότητα και τις καινοτόμες πρακτικές.
Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς παράγει αξιόλογο εκπαιδευτικό ερευνητικό και κοινωνικό έργο, με έμφαση στην εξωστρέφεια και τη διεθνοποίηση, το οποίο πέραν της αναγνώρισης του από εξειδικευμένους φορείς και επιστημονικές ενώσεις πρέπει να προβληθεί ακόμα περισσότερο σε τοπικό, εθνικό και διεθνές περιβάλλον και να βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.
Το Πανεπιστήμιο, ζωντανό κύτταρο της ζωής της ευρύτερης περιφέρειας του Πειραιά, είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το άμεσο και πολυδιάστατο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον του και στόχος μας είναι η ενίσχυση της καινοτομίας και η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και του ανθρώπινου δυναμικού μας ώστε να παρέχουμε προστιθέμενη αξία σε όλα τα επίπεδα.
Τέλος έμφαση δίνετε στην δυναμική αναβάθμιση της ποιότητας του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος με την αξιοποίηση του συνόλου των κτηριακών υποδομών που κληροδοτήθηκε με επιτυχία από τις προηγούμενες Πρυτανικές αρχές, την περαιτέρω βελτίωση και αξιοποίηση των υποστηρικτικών υπηρεσιών και την δημιουργία νέων δομών προς όφελος του συνόλου του έμψυχου δυναμικού του πανεπιστημίου. Ο Μιχάλης Σφακιανάκης Καθηγητής Εφαρμογών Πληροφορικής και Στατιστικής στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, έχει διατελέσει Πρόεδρος του Κεντρικού Εποπτικού Συμβουλίου του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), μέλος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, μέλος (μετά από επιλογή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) της Ευρωπαϊκής Συμβουλευτικής Επιτροπής για Οικονομικά και Κοινωνικά θέματα, μέλος (μετά από επιλογή) του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης ΟΟΣΑ (Organization for Economic Co-operation and Development OECD) της Συντονιστικής Επιτροπής για το Παγκόσμιο Έργο της Μέτρησης της Προόδου των Κοινωνιών.